Nội dung của một bài báo khoa học

Các nhà nghiên cứu khoa học thường viết một bài báo theo một cấu trúc và các nguyên tắc chung để truyền đạt thông tin và kết quả nghiên cứu của họ một cách rõ ràng và logic. Dưới đây là một cách tiếp cận thông thường cho việc viết một bài báo nghiên cứu[…]